22/11/2023 16:21        

Công văn số: 2502/VHTT: V/v sử dụng các sản phẩm truyền thông về chuyển đổi số và phổ biến, nâng cao nhận thức, các kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 3843/STTTT-TTBCXB ngày 17/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng các sản phẩm truyền thông về chuyển đổi số và phổ biến, nâng cao nhận thức, các kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã thực hiện 03 video clip truyền thông về chuyển đổi số và phổ biến, nâng cao nhận thức, các kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cụ thể như sau: 

Video clip “Chuyển đổi số - Hành trình của hiện tại và tương lai”. Thời lượng: 02 phút 06 giây.
- Video clip “Công dân số - Điều kiện cần để chuyển đổi số”. Thời lượng: 02 phút 05 giây.
- Video clip “An toàn trong môi trường số”. Thời lượng: 02 phút 12 giây.
Nội dung 03 video clip nêu trên được cập nhật tại địa chỉ:

https://drive.google.com/file/d/15KCwFCgu87reazpNWi4Rr51JZAhq882h/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1-HsIuknOwpOMz3QeYy_jymUhJrLFE-YM/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1sz7LjkahROBb0gIiOA0ZZuc3XFM8mSm5/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1Tl8I7CHeK1JcXSqCfm_8VwYfCCMRIl0F/view?usp=sharing

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 254826