Xem kết quả tốt nghiệp | Trường THCS Mai Xuân Thưởng.
Chọn năm:  
ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!