Thông báo | Trường THCS Mai Xuân Thưởng.

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên .

 

PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG

TRƯỜNG THCS MAI XUÂN THƯỞNG

 
 
 


Số: 05/KH-MXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

 

 

                                                                            

 Vĩnh Hải, ngày 07 tháng 01 năm 2013                   

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở  năm học 2012-2013

 
 
 

 

 

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Kế hoạch số 1446/KH-GDĐT ngày 06/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013; Thực hiện công văn số 1705/SGDĐT-GDTX-CN ngày 24/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số: 1813/KH-GD&ĐT, ngày 27 /12/2012 của Phòng GD-ĐT TP Nha Trang kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở  năm học 2012-2013;

Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Mai Xuân Thưởng ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

I. Mục đích

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố Nha Trang, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên của nhà trường.


 

II. Nguyên tắc

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò tổ giúp tổ trong công tác bồi dưỡng.

4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

          III. Đối tượng BDTX

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại Trường THCS Mai Xuân Thưởng .

IV. Nội dung, thời lượng BDTX

1. Khối kiến thức bắt buộc

          a) Nội dung bồi dưỡng 1: Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn sau (30 tiết/giáo viên).

          b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

            (Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục tại địa phương năm học 2012-2013).

          - Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Thành uỷ báo cáo vào đầu năm học 2012-2013;

          - Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo.

          2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên.

          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên. Tuy nhiên, các tổ chuyên môn cần định hướng để giáo viên tập trung lựa chọn các mô đun phù hợp với đặc điểm của nhà trường (bằng hình thức tự nghiên cứu, tham khảo, tự học các chuyên đề, tài liệu trên mạng Internet), cụ thể 41 mô đun.

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nội dung BDTX mới bổ sung, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng, phù hợp để tổ chức BDTX giáo viên theo hình thức tập trung.

 

 

 


 

V. Hình thức BDTX

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với 1 phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 

   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Ban giám hiệu nhà trường và tổ trưởng bộ môn đánh giá. 

- Đối với cán bộ quản lý các trường trực thuộc do Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

Ví dụ : Giáo viên Nguyên Văn A có điểm:

-         Nội dung 1: 7 điểm;

-         Nội dung 2: 8 điểm;

-         Nội dung 3: Mô đun 1 : 6, mô đun 2: 7 điểm, môn đun 3: 6 điểm, mô đun 4: 8 điểm.

Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là:

   7 + 8 + điểm trung bình nội dung 3 (6 + 7 + 6 + 8)

                                                                      4                        7,3

                                                3


ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

2. Xếp loại kết quả BDTX

a)  Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

VII. Khung thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 09/2012 đến hết tháng 08/2013, nội dung công việc và thời gian từng tháng được hướng dẫn cụ thể theo bảng sau:

 

Nội dung công việc

Thời gian tính theo năm học

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Xây dựng kế hoạch: GV, Trường, Phòng, Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bồi dưỡng tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Bồi dưỡng tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiểm tra, giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Thu hoạch, nghiệm thu, đánh giá kết quả, đề xuất cấp chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Tổng hợp kết quả, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Tổ chức sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là quy định khung thời gian, với mỗi công việc cụ thể; Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn chi tiết, trên cơ sở đó trường sẽ hướng dẫn cho các tổ chuyên môn và giáo viên

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của nhà trường

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về Phòng GD&ĐT (thông qua Tổ Mầm non; Tổ Tiểu học và Tổ GDTHCS)  trước ngày 08/01/2013.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

3. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…

IX. Về công tác thi đua, khen thưởng

Hàng năm, Trường sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BDTX và đưa nội dung BDTX vào tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học của từng đơn vị. Tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác BDTX.   

          Nhà Trường yêu cầu các tổ chuyên môn, các giáo viên nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ chuyên môn, các giáo viên báo cáo với bộ phận chuyên môn để trao đổi giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:    

- Phòng GD;

- BGH;

- Các TTCM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!