Đang xem: Tài liệu các chuyên đề
Khối:  Môn học:     
ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!