Chi bộ

Chi bộ năm học 2013-2014

Chi bộ năm học 2013-2014

 

 

 

 

Bí Thư

Đồng chí : Võ Văn Phép

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!