Năm học 2016-2017

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2016-2017

 UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           

       Số: 1168/GDĐT-THCS

    Nha Trang, ngày 02 tháng 11 năm 2016

V/v Triển khai hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

         

Kính gửi: Các trường trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 425-CV/TGTU ngày 04/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Công văn số 1778/SGDĐT-CTTT ngày 21/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang triển khai đến các trường trực thuộc như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản liên quan, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trong đời sống xã hội.

- Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

b) Yêu cầu

- Mỗi trường học, cá nhân xác định các nội dung cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm cơ sở cho việc xác định trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Người đứng đầu trường học phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân.

2. Đối tượng, nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

a) Đối tượng

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang.

b) Nội dung

- Đối với việc học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ hướng dẫn cụ thể hàng năm sau khi Trung ương triển khai học tập).

- Riêng đối với năm 2016, thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác về: tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thắm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, tự mình nêu gương, …

- Trên cơ sở nội dung học tập và làm theo phong cách của Bác, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhất là những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại;

- Nội dung đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác là nội dung xuyên suốt, đây được xem là tiêu chí để xét thi đua cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hàng năm. Việc đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2016 đăng ký thành bản riêng, bắt đầu từ năm 2017 trở đi sẽ kết hợp trong đăng ký thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Về đánh giá, kiểm điểm

- Bảng đăng ký phải được viết tay (từ 01 đến 02 trang), có ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị về những nội dung cá nhân đăng ký (tại cuộc họp toàn cơ quan, đơn vị). Sau khi được góp ý, cá nhân hoàn thiện bản đăng ký của mình và Hiệu trưởng nhà trường xác nhận. Bản đăng ký của cá nhân được quản lý tại bộ phận làm công tác quản lý hồ sơ cán bộ của nhà trường để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

- Cuối năm, tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của trường học, cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký, việc nào đã làm được, việc nào chưa đạt yêu cầu; nội dung nào đăng ký của năm trước chưa thực hiện được, tiếp tục đăng ký thực hiện trong năm tiếp theo.

4. Về biểu dương, khen thưởng

Hàng tháng, các trường học bình xét những cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bậc để biểu dương tại buổi sinh hoạt tập thể, các cuộc họp, chào cờ của nhà trường (nếu nhà trường có điều kiện thì có hình thức khen thưởng phù hợp).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc chỉ đạo triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình đăng ký (theo mẫu đính kèm) và báo cáo kết quả đăng ký bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo (liên hệ Ông Lê Quý Hùng, chuyên viên Tổ Giáo dục THCS) trước ngày 07/11/2016./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Như trên;

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);

- Chi bộ PGD (để báo cáo);

- CT Công đoàn PGD;

- GDMN, TH&THCS;

- Lưu: VT, Hùng (6).

TRƯỞNG PHÒNG

 

          (Đã ký và đóng dấu)

 

 

Trần Nguyên Lập

Lưu ý:

-Khi báo cáo kết quả đăng ký bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo: Các trường phải báo cáo số lượng cụ thể cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường tham gia đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          -Mẫu đính kèm ở trang bên dưới.


TÊN CƠ QUAN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu đăng ký

 

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

                                               ……………… , ngày    tháng 11 năm 2016

 

BẢNG ĐĂNG KÝ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

           Họ và tên: .............................................................................................................................................................

           Chức vụ: ................................................................................................................................................................

           Cơ quan, đơn vị: ............................................................................................................................................

           Trên cơ sở nghiên cứu, học tập về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đăng ký làm theo với nội dung cụ thể như sau:

           I. Nội dung đăng ký

                   ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

II. Phương hướng, giải pháp khắc phục

                   ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

          Xác nhận của Hiệu trưởng                                 Người đăng ký

               (Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!