Phòng GD&ĐT Nha Trang.

CHỈ THỊ :Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm

CHỈ THỊ Số : 05 /CT-UBND Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm

     UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NHA TRANG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 

  Số : 05 /CT-UBND              

Nha Trang, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm

 

Trong các năm học vừa qua, hoạt động dạy, thêm học thêm của giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang cơ bản được tổ chức thực hiện theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà trường tổ chức quản lý việc hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn chưa tốt tạo một áp lực tâm lý quá tải trong hoạt động học tập của học sinh mà xã hội quan tâm, có ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đội ngũ nhà giáo nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.

Để thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành quy định về dạy thêm học thêm” và Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về “Ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Về nguyên tắc dạy thêm học thêm:

a) Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

b) Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

c) Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

d) Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

e) Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Về trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã phường về dạy thêm, học thêm:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Thực hiện cấp và thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm theo quy định tại Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; đề ra các biện pháp và hình thức xử lý những vi phạm đối với cá nhân và Hiệu trưởng nhà trường.

- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thủ tục hồ sơ cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường theo Quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Chương II, Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Nha Trang.

b) Hiệu trưởng các trường trực thuộc và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục:

- Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm. Ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

- Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm tùy theo mức độ mà phải chịu xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Công chức, Viên chức.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nếu để xảy ra vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

c) Chi cục thuế thành phố Nha Trang

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động dạy thêm học thêm kê khai, đăng ký nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường quản lý, kiểm tra khi có yêu cầu.

d) Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Quản lý chặt chẽ những địa điểm có tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn.

- Xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức các nhân có đủ điều kiện theo Quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Chương II, Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Công an, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi cục  thuế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường và xử phạt hành chính theo quy định tại Chương II, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, xử lý hành

Chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trên địa bàn  và thẩm quyền quản lý.

 

                                            TM UỶ BAN NHÂN DÂN

 

 

 

                                                Nguyễn Văn Danh

 

                                                                                                       

                                               

                 

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!